Vállalkozáspolitika >> Információ mint erõforrás >>
Tanulmányok>> Kis és középvállalkozások helyzete Magyarországon 2001-ben>>
Csatlakozással kapcsolatos tudnivalók>> Magyar vállalkozók támogatása>>
Amit a vállalkozónak tuni kell>> Statisztikák>>
Széchenyi Kártyáról>>

Kamarai honlapok>>

Hasznos linkek>> Irodalom>>
   

 

 

 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSPOLITIKA


Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kereskedõk, iparosok eltérõ státusszal, társadalmi megítéléssel rendelkeztek történelmünk folyamán.
A polgári társadalom kifejlõdésének idején megbecsült, elismert szereppel bírtak, a társadalom hasznos tagjaként kezelték õket.
A szocialista rendszerben azonban a kisiparos, magánkereskedõ megtûrt, szükséges rossz, úgynevezett "osztályidegen elem" volt. Ennek ellenére aki a legkeményebb ötvenes évek után hozzájutott az iparengedélyhez, az kvázi monopol helyzetbe, az átlag feletti életszínvonalon élõk közé került.

A rendszerváltozás utáni években a gazdaságban két nagy átrendezõdés figyelhetõ meg. Az egyik a tulajdonviszonyok, a másik pedig a vállalati méretstruktúra területén.
Az állami tulajdon részarányának csökkenése jelentõs részben a kis magánvállalkozások erõteljes növekedésének következménye.
Hazánkban az egyéni vállalkozás 1990-ben vált (ismét) állampolgári joggá. Ekkor fogadta el az Országgyûlés az egyéni vállalkozásról szóló törvényt. A törvény alapján kiváltható egyéni vállalkozói igazolvány birtokosa "üzletszerû, saját nevében és kockázatára, rendszeres, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenység" végzésére vállalkozhat.

A magyar gazdaságban évek óta néhány tevékenység ígérkezik sikeres vállalkozásnak: kereskedelem, a vendéglátás, a teherfuvarozás, különféle személyi szolgáltatások. A legdinamikusabb növekedés a magánkereskedelemben tapasztalható. Bõvülésének nagy ösztönzést adott az állami kereskedelem centralizált egységeinek felbomlása, az elõprivatizációval az üzlethelységekhez jutás, az import liberalizáció, a külföldi utazás könnyítése, ezzel új áruk megjelenése.

Létrejöttek sajátosan új vállalkozási formák is:

· Az egészségügyi ellátási rendszer átalakulásával dinamikusan fejlõdik e területen is a magánvállalkozások köre (magánklinikák, magánfogorvosok, magángyógyszertárak, stb.).
· Új vállalkozási irány a magániskolai rendszer.
· A vállalkozások sajátos területe a vállalatokon belül kialakított divízió.

Magyarországon az elmúlt években az egyes kormányok deklarálták a vállalkozásbarát gazdaságpolitikát, hangsúlyozták a kisvállalkozások fontosságát és a szándékot ezek támogatására, ugyanakkor az tapasztalható, hogy ezt a törekvést a gazdaság nehéz pénzügyi helyzetében a makro-egyensúlyra törekvés rendre háttérbe szorította. A kisvállalatok támogatását közvetlenül szolgáló pénzügyi források legnagyobb része külföldi támogatás.

A kisvállalkozások támogatását szolgáló intézményrendszer és a pénzügyi eszközrendszer kereteinek kiépítése, ha késve is, de megindult. Több kedvezményes hitelkonstrukció segíti az induló, vagy az alacsony tõkével mûködõ vállalkozásokat. Az állami közremûködés egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze a kisvállalkozások finanszírozását segítõ garanciarendszerek kiépítése és a kedvezményes kamatozású hitelek nyújtása.

A mikro-, kis- és közepes nagyságú vállalkozások nehéz helyzetük ellenére az elmúlt évek során fejlõdésképesnek bizonyultak. Ennek eredményeként a magyar gazdaság vállalkozói méretstruktúrája évrõl évre egyre nagyobb mértékben közelít a tradicionális piacgazdaságokban kialakulthoz.

Forrás: Pálinkás Jenõ: Vállalkozások szervezése (LSI Oktatóközpont)

<<vissza


 

 

 

 


AZ INFORMÁCIÓ MINT ERÕFORRÁS

Ahhoz, hogy egy vállalkozás eredményesen tudjon mûködni, tevékenységét hosszú távon is fenn tudja tartani, erõforrásokra van szükség. Az erõforrásokat termelési tényezõknek is nevezzük. Felhasználásuk költséget eredményez, ezért a vállalkozások nyereségének alakulása nagymértékben függ az erõforrásokkal való gazdálkodástól.

Az erõforrásokat többféle szempontból csoportosíthatjuk:

Számviteli megközelítés szerint:
- Befektetett eszközök,
- Forgóeszközök,
- Költségek

Megjelenési formájuk, fajtájuk szerint:
- Anyagi, technikai eszkközök,
- Munkavállalók
- Információk

Napjainkban a vállalkozások sikeres mûködéséhez nélkülözhetetlen a megfelelõ idõpontban rendelkezésre álló, hatékony információ. Az egyre növekedõ piaci versenyben egy vállalkozás életképességét nagyban meghatározza az információszerzés gyorsasága, valamint a megszerzett információ felhasználásának hatékonysága.
Az információtípusok általában elég széles skálán mozognak, és nagy tömegben jelennek meg. Tudni kell azonban, hogy az információ megszerzése, feldolgozása jelentõs költséget jelent. Mérlegelni kell tehát, hogy a megszerzett információ hozama és ráfordítása milyen arányban áll egymással.

A számítástechnika nagy léptékû fejlõdésének köszönhetõen egyre több lehetõség van arra, hogy a szükséges információhoz minél hamarabb és könnyebben hozzájussunk.
Az egyik ilyen lehetõség az Internet. Ez az egész világot átfogó hálózat információszerzés szempontjából rendkívüli jelentõséggel bír. Segítségével információk milliárdjait lehet a képernyõre hívni percek alatt a világ bármely pontján lévõ információhoz hozzájuthatunk, tájékozódhatunk a napi eseményekrõl
Mindezek mellett jelentõs szerepe van az úgynevezett telekommunikációs eszközöknek is, mint pl. a telefax, rádiótelefon, elektronikus posta, stb.

Az információk sokasága és az információhordozó eszközök választéka korunkban soha nem ismert mértékûvé vált. Fontos megismerni azokat a lehetõségeket, amelyek megkönnyítik a különbözõ információkhoz, ismeretekhez való hozzájutást, mert mindezek napjaink egyre növekvõ piaci versenyében a vállalkozások sikerességét, életképességét határozzák meg.

Forrás:

  • Sókiné Dr. Nagy Erzsébet: A vállalkozások gazdálkodása (KIT Képzõmûvészeti Kiadó és Nyomda Kft. 2000.)
  • Pálinkás Jenõ: Vállalkozások szervezése (LSI Oktatóközpont, Budapest 2000.)

<<vissza


 

 

 

 

 

Széchenyi Kártya

Cél

Eredményesen mûködõ, megfelelõ múlttal rendelkezõ kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók egyszerûsített eljárású forgóeszköz-finanszírozásának elõsegítése, az átmeneti likviditási problémáik kezelése.


Feltételek

VOSZ, kamarai vagy érdekképviseleti tagság, teljes naptári évre vonatkozó lezárt beszámoló. A kérelmezõnek nem lehet 60 napon túl lejárt tartozása, beváltott készfizetõ kezessége a Hitelgarancia Rt-nél az új kérelem benyújtását megelõzõ három éven belül, nem folyhat ellene csõd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás, valamint megelõzõ három évben pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás esetén a szerzõdést teljes egészében teljesítette.


A hitelkeret összege

A vállalkozó igénye, illetve hitelbírálat alapján 500 ezer vagy 1 2, 3, 4 és 5 millió forint.


A hitel futamideje: 1 év


A hitel kamata: Három havi BUBOR + 6%, melyet csökkent a mindenkori kamattámogatás összege (nettó kamat fizetés)


A hitel biztosítéka: A Hitelgarancia Rt. 73 %-os automatikus készfizetõ kezességvállalása, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások teljes vagyona, valamint a társas vállalkozások tagjainak készfizetõ kezessége.


Állami támogatás

- kamattámogatás: 2003. évben 1 millió forint hitelösszegig 5 %, azon felüli összegre pedig 3,5 %, 2004. évben egységesen 3 %.- garanciadíj támogatás: a hitelkeret garantált részének éves díja 2 %, melynek a támogatás mértéke 50 %.


A hitel törlesztése

Amennyiben az igénybevett hitel összege a negyedéves kamatterhelést követõen a zárlat napján meghaladja a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 80%-át a Vállalkozásnak törlesztési kötelezettsége keletkezik, melyet a negyedéves zárás napját követõ 15 naptári napon belül kell teljesítenie.


A hitel egyéb költségei

Többek között éves kártya díj a hitelkeret nagyságának függvényében, szokásos banki költségek.


A hitel igénylése, bírálata

A kérelmezõ az ország különbözõ pontjain mûködtetett VOSZ, illetve Területi Kamarák irodájában kitölti a formanyomtatvány, becsatolja a szükséges igazolásokat, valamint kiválasztja a konstrukcióban résztvevõ bankok egyikét (OTP Rt, Postabank Rt, MKB Rt.). A bank értesíti a kérelmezõt a hitelbírálat eredményérõl és megköti a szerzõdést. A bírálat maximum 5 munkanapot vesz igénybe.


Információ

A konstrukcióban résztvevõ bankoknál, a VOSZ, a Területi Kamarák irodáiban, az érdekképviseleteknél, valamint a www.szkartya.hu internetes portálon.


Forrás: www.gm.hu

<<vissza


 

 

 

 

 


Területi kamarák honlapjai

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

<<vissza


 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági Minisztérium

Gazdaság és Vállalkozáselemzési Intézet

CIPE (Center for International Private Enterprise)

Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

SEED Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

 

<<vissza

 

 


 

 

 

 

 

 

HASZNOS IRODALOM

 

A CELODIN Zalai Alapítvány irodájában fellelhető a vállalkozást segítõ kézikönyvek


1.Vecsenyi János: Vállalkozás. Az ötlettõl az újrakezdésig
AULA Kiadó 2002.

2.Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe
AULA Kiadó 2001.

3. Görög Mihály: Általános projektmenedzsment
AULA Kiadó 1999.

4. Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben?
Közgazdasági és Jogi könyvkiadó 2002.

5. Poór József és munkaközössége: Menedzsment tanácsadási kézikönyv
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 2001.

6. Roger Fisher- William Ury: A sikeres tárgyalás alapjai
Bagolyvár Kiadó 1998

7.Michael E.Geber: A vállalkozás mítosza- Miért sikertelen a legtöbb induló vállalkozás, és mit kell tennünk saját üzletünk érdekében?
Bagolyvár Kiadó 1998.

8. Richard Greensted: Hogyan indítsunk saját vállalkozást és maradjunk talpon az elsõ évben?
Bagolyvár Kiadó 1998.

9.Larry Easto: Mikrovállalkozás- Hogyan legyünk sikeresek ha vállalkozásunkat otthonunkban mûködtetjük?
Bagolyvár Kiadó 1998.

10.William Ury: Tárgyalás nehéz emberekkel
Bagolyvár Kiadó 1998.

11.Doni Tamblyn- Sharyn Weiss: Humoros tréninggyakorlatok nagykönyve
Z-Press Kiadó 2000.

12.Alexander Redlich: Konfliktusmoderálás
Mûszaki Kiadó 2000.

13.Pálinkás Jenõ: Vállalkozások szervezése
LSI Informatikai Központ 2000.

14.Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal
Magyar Könyvklub 2002.

15.Zentai István: A meggyõzés útjai(A mindennapi élet meggyõzés pszichológiája)
Typotex Kiadó 1998.

16.Zentai István- Tóth Orsolya: A meggyõzés csapdái
Typotex Kiadó 2002.

17.Kisvállalkozás és társadalmi környezet
Replika Kör 2000.

18. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés
Közgazdasági és Jogi Kiadó 2001.

19.Piskóti István- Darkó L: Régió és településmarketing
Közgazdasági és Jogi Kiadó 2002.
20. Rechnitzer János: Területi stratégiák
Dialóg Campus Kiadó 1998.

21.Pálné Kovács Ilona:Regionális politika és közigazgatás
Dialóg Campus Kiadó 2001.

21. Vállalkozási praktikák 1.-2.
Media Team 2002.

22. Robert Heller: Menedzserek kézikönyve
Alexandra 2003.

23. Szeder Zoltán: Problémamegoldó folyamat a minõségért és hatékonyságért
BBS-E Kiadó 1999.

24.Mayer Rezsõ : Gazdálkodási- vállalkozási ismeretek
Talentum 2001.

25.Dudásné Baricza Margit-Dömötör Jenõ: Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek
B+V Kiadó 2002.

26. Etikett
Novella Kiadó 1997.

27. Sille István: Illem, etikett, protokoll
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 2003

28. Sókiné dr. Nagy Erzsébet: Vállalkozások alapítása és mûködtetése
Képzõmûvészeti Kiadó és Nyomda Kft. 2000.

29. Sókiné dr. Nagy Erzsébet:A vállalkozások gazdálkodása
Képzõmûvészeti Kiadó és Nyomda Kft. 2000.

30.Dr. Dinya László: Sikeres vállalkozások
Száz Magyar Falu Könyvesház 2000.

31.Dr. Bíró Tibor-Dr.Pucsek József-Dr.Sztanó Imre:
Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Rt. 2001.

32.David Robinson: Az üzleti élet illemtana
Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Rt. 2001.

33.Boros László: Jogi alapismeretek
Vince Kiadó 1997.

34.Dr. Miholics Tivadar: A foglalkoztatási törvény
Korona Kiadó 2001.

35.Dr. Miholics Tivadar: A munka törvénykönyve
Korona Kiadó 2001.


29. Frank Battger: Az üzletkötés iskolája
Bagolyvár 1998.

30.Robert Butwin: MLM hálózatszervezezés profi módon
Bagolyvár 1997.

31.John Kalech: MLM sikerkalauz
Bagolyvár 1998.

32. Chris Roebuck: Hatékony kommunikáció
Scolar Kiadó 1998.

33. Chris Roebuck: Hatékony vezetés
Scolar Kiadó 1998.

34. Jenny Rogers: Befolyásolási képesség
Scolar Kiadó 1999.

35.Angol- Magyar kéziszótár
Akadémia Kiadó 2002.

36. Magyar- Angol kéziszótár
Akadémia Kiadó 2002.

37.Német- Magyar kéziszótár
Akadémia Kiadó 2002.

38.Magyar- Német kéziszótár
Akadémia Kiadó 2002.

39.Magyar Vállalkozói Inkubátorok kézikönyve
Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1994.
Ár:1300 Ft

40.Dale Carnegie: Sikerkalauz 1.-2.-3.
Gladiátor Kiadó 2002.

41.Paul Hauck: Légy jó önmagadhoz!
Park Kiadó 2002.

42.Innováció és vállalkozás elméletben és a gyakorlatban
Park Kiadó 1997.

43.Vállalatok és vállalkozások igényeinek változásai
MTA Politikatudományi Intézete 1998.

44. Peter K.Nevitt- Frank Fabozzi: Projektfinanszírozás
Ernst & Young Kft. 1997.

45. James Gordon - Keith Lockyer: Projektmenedzsment és hálózatépítési technikák
Kossuth Kiadó 2001.

46.Ostrenga- Ozan-Mcilhatan-Harwood: Kézikönyv az ABC költségelemzésrõl
Ernst & Young Kft. 1999.

47. Lékó Z.- Hajdú n. - Kégler Á.: Lobbi kézikönyv
Demokrácia Kutatások Magyar Központja 2002.

<<vissza